Kupní smlouva

Kupní smlouvou se rozumí ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, týkající se závazku prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit nabýt kupujícímu vlastnické právo k předmětu koupě a závazku kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

 

Musí mít kupní smlouva písemnou formu?

Pokud jde o kupní smlouvu na movitou věc, tak v drtivé většině nemusí. Pro kupní smlouvu na nemovitou věc zákon písemnou formu vyžaduje. Přičemž platí, že jako koupě movité věci se posoudí každá koupě, jejímž předmětem není nemovitá věc. Přestože kupní smlouva na movitou věc písemnou formu většinou nevyžaduje, je třeba poznamenat, že pro právní jistotu účastníků smlouvy se doporučuje smlouvu písemnou formou uzavřít. Jde pak především o specifikaci předmětu koupě, tak aby nebyl zaměnitelný.

 

Co když zjistím, že je plnění vadné?

V prvé řadě je třeba poznamenat, že plnění může být vadné nepodstatným nebo podstatným porušením smlouvy. V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy, máte jako kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu předmětu koupě nebo vadu odmítne odstranit, můžete požadovat slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě podstatného porušení smlouvy máte jako kupující právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy. V takovém případě, je třeba sdělit  prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.  

 

Kdy musí být vada oznámena?

Při koupi movité věci musíte vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co šla vada při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Pokud jde o skrytou vadu, platí to samé, avšak je zde stanovena lhůta, nejpozději do dvou let od odevzdání věci.

Při koupi nemovité věci musí být skrytá vada oznámena do pěti let od nabytí.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě věděl již před převzetím věci, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.