Darovací smlouva

Darovací smlouva

Darovací smlouvou se rozumí jednání dárce, který bezplatně převádí vlastnické právo k předmětu daru, případně závazek věc bezplatně převést na obdarovaného a jednání obdarovaného, který dar nebo jeho nabídku přijímá.  

 

Musí mít darovací smlouva písemnou formu?

Zákon v tomto případě stanoví, že písemnou smlouvu vyžaduje při darování věci, která je zapsaná ve veřejném seznamu, nejčastěji nemovitá věc, a také tehdy nedojde-li k odevzdání daru zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar.

 

Může dárce dát věc, kterou nevlastní?

Ano. Je to mu však pouze za předpokladu, že se ve smlouvě zaváže takovou věc před darováním nabýt.

 

Může dárce dar odvolat?

Dřívější právní úprava řešila vrácení daru z důvodu závadného chování obdarovaného k dárci a jeho rodině v rozporu s dobrými mravy. Stávající právní úprava předmětné řeší odvolání daru pro nevděk k dárci a další možností je odvolání daru pro nouzi dárce.

Dárce může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, upadne-li dárce do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. Obdarovaný však není povinen dar vydat zpět, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce. Právo odvolat takto dar nemá ten, kdo si nouzi přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Dárce má možnost od darovací smlouvy odstoupit a požadovat vydání daru také za situace, kdy mu obdarovaný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží, současně zjevně poruší dobré mravy a dárce mu takové jednání nepromine. Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru pro nevděk.

 

Existuje darovací daň?

Při darování je třeba brát v úvahu i možnou daň, ke které je povinen za určitých okolností obdarovaný, nejedná se však o daň darovací, ale daň z příjmů. Pokud tedy obdarovaný není osobou osvobozenou od daně z příjmů, např. přímý příbuzný, musí podat daňové přiznání a připravit se na daň ve výši 19% z hodnoty daru.